Handlingsplaner


Jämställdhetsplan Duvemåla Förskola

I barnens uppväxtmiljö hemma och i förskolan formas attityder och beteendemönster.

Vårt sätt att uppträda i förskolan både mot varandra och mot barnen, har betydelse när attityderna
formas hos det enskilda barnet.
De vuxnas beteenden, synsätt och värderingar i jämställdhetsfrågor påverkar barn och ungdomar. Vi här
på Duvemåla Förskola har därför en skyldighet att sätta oss in i dessa frågor, samt medvetet agera för
rättvisa och jämställdhet mellan män och kvinnor.
Jämställdhet i förskola är inte bara en värderingsfråga utan också en pedagogisk fråga. Vårt arbete
handlar om att bredda könsroller. På det sättet kan alla barn, pojkar och flickor, få en möjlighet att
utveckla alla delar av sin personlighet utan att begränsas av de stereotypa könsroller som på många sätt
finns runt om oss i samhället.
I skollagen står det att: "Särskilt skall den som verkar inom skolan
1. främja jämställdhet mellan könen samt
2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbing och rasistiska beteenden (SFS
1999:886)".
I Läroplan för förskolan står det att: "Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva
och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller".
Vårt mål...
Vårt mål är att skapa en jämställd förskola där alla barn oavsett kön, etnisk bakgrund, social bakgrund,
handikapp ges förutsättningar till utveckling och lärande. Vi vill att vår förskola skall ge de bästa
förutsättningarna för en trygg miljö och vara en plats där alla barn kan utvecklas.
Målen för vår verksamhet...
Att ge flickor och pojkar lika mycket taltid
Att tilltala och bemöta flickor och pojkar på samma sätt
Att träna flickor och pojkar på att uttrycka sina åsikter och känslor
Att ge flickor och pojkar tillgång till alla aktiviteter
Att kontinuerligt samtala om jämställdhetsfrågor/värdegrundsfrågor och revidera värdegrunden/
jämställdhetsplanen
Hur gör vi för att nå våra mål...
pedagogen fördelar taltiden mellan flickor och pojkar i de styrda aktiviteter som matsituationer, samlingar
och tex stegvis
vi observerar varandras sätt att möta flickor och pojkar för att få insikt om sitt eget bemötande
vi diskuterar regelbundet värdegrundsfrågor på våra personal konferenser och planeringstimmar i
arbetslagen
vi styr en del av verksamheten så att vi introducerar möjligheterna i de olika aktiviteterna för barnen
jämställdhetsfrågor/värdegrundsfrågor skall finnas med som en punkt på arbetslagsplaneringen


Likabehandlingsplan Duvemåla Förskola

Mål:

Att alla barn och vuxna skall känna sig trygga i sin dagliga miljö på förskolan.

Ingen, varken barn eller vuxen skall utsättas för mobbing eller någon form av kränkande behandling.

Läroplanen för förskolan: 

2:1 Normer och värden

"förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem"

Mål:

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar

Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar

Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra

Sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemma och livsfrågor i vardagen

Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund

Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

Målinriktat arbete:

På Duvemåla förskola arbetar vi dagligen aktivt med att gripa in och vägleda barnen vid konflikter eller andra situationer,

vi arbetar också aktivt med att öka den sociala kompetensen, visa hänsyn, empati och förståelse för varandra.

Förebyggande arbete:

Att aktivt gripa in vid konflikter, diskriminering eller trakasserier

Att arbeta kontinuerligt med Stegvis

Stärka vi känslan genom gruppövningar

Styra upp leken så att alla är delaktiga och betydelsefulla

Ha aktiviteter som alla kan delta i och känna sig bra på

Kommunicera med föräldrarna regelbundet

Samtala med barnen

Åtgärder vid konflikter:

Samla alla barnen och samtala med dom, använd tex "den röda fjädern"

Samtala enskilt med barnet/barnen

Ta ett samtal med berörda föräldrar och lägg upp eventuella åtgärder tillsammans

Ta hjälp utifrån tex resursteamet

Uppföljning

Ansvar:

Förskolechefen har det yttersta ansvaret för att alla barn och vuxna känner sig trygga på arbetsplatsen. Alla anställda på

Duvemåla förskola har ett gemensamt ansvar och en skyldighet att likabehandlingsplanen följs.

Utvärdering: Varje år utvärderas och revideras likabehandlingsplanen tillsammans i arbetslagen.

Likabehandlingsplanen reviderad 2016-02-24